Movavi Online:在线视频转换服务

1

下面是Q&A时间:

  1. 什么是Movavi Online? Movavi Online 是一个免费的在线视频转换服务,允许你在各种视频格式之间转换.
  2. Movavi Online都支持哪些视频格式呢? Movavi Online 支持输入以下视频格式: AVI (DivX, XVid), MPEG (1, 2, 4), MP4, 3gp, 3gp2, WMV, MOV (QT). 输出视频格式: AVI ( XVid), MPEG-4 , MPEG-2 (DVD Quality, PAL), MPEG-2 (DVD Quality, NTSC), iPod video, iPod 5G video, PSP video, 3gp, 3gp2, MPEG-4 (.mov), Flash …
more ...